บริษัท วานิสสา เมดิคอล จำกัด

1174 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-113-1212 Ext. 1

อีเมล vanissawater@gmail.com